Biểu học phí.

THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2022 – 2023
1. Phí duy trì cơ sở vật chất 2.000.000đ/ năm ( hai triệu đồng trên một năm )
2. Học phí, tiền ăn
Học phí Lớp Mon Lớp Truyền Thống
3.800.000đ/ tháng/ trẻ 2.500.000 đồng/ tháng/ trẻ
Tiền ăn (26 ngày x 40.000đ) 1.040.000đ/ tháng/ trẻ 1.040.000đ/ tháng/ trẻ
Tổng cộng học phí + tiền ăn 4.840.000đ/ tháng/ trẻ 3.540.000đ/ tháng/ trẻ
 3. Chế độ miễn giảm:
Giảm 20% học phí đối với bé thứ hai trong cùng một gia đình suốt thời gian học tại trường.
Giảm 20% học phí đối với bé mới nhập học trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022.
Giảm 10% học phí trong 03 tháng đầu tiên cho nhóm có từ 3 bé trở lên là bạn bè cùng nhập học trong vòng hai tuần.
– Cách thức đóng tiền:
+ Đóng đủ tiền học một lần cho 6 tháng giảm 5%
+ Đóng đủ tiền học một lần cho 12 tháng giảm 10%.