Niềm tin và nguyên tắc của Happy House

Niềm tin và nguyên tắc của Happy House

Triết lý giáo dục của HAPPYHOUSE chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng của Maria Montessori – một trong những nhà giáo dục trẻ em có ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Maria Montessori tin rằng:

  • Sự khám phá và trải nghiệm là nhu cầu tự nhiên của trẻ thơ, khi có môi trường phù hợp tiềm năng của trẻ em sẽ được phát triển mạnh mẽ nhất.
  • Giáo dục cần tôn trọng sự tự do của trẻ thơ, tự do theo nghĩa được sáng tạo và khám phá theo thiên hướng tự nhiên của mình, trong sự tôn trọng môi trường xung quanh.
  • Mỗi trẻ đều có người thầy bên trong bản thân mình, Giáo viên không phải là người áp đặt quyền lực, kiến thức của mình lên trẻ, mà là người hỗ trợ để trẻ tự phát triển theo sự thôi thúc của sức mạnh nội tại bên trong.